MUZIKOTERAPIE

Jedná se o jednu z forem expresivních terapií, při které klient vyjadřuje své emoce prostřednictvím hudby. Hudba, kterou jedinec při terapii prezentuje pomocí nástrojů, těla či hlasu, je jeho reálnou výpovědí – obsahuje a vyjadřuje jeho stavy, potřeby, postoje, bolesti, přání, tužby, očekávání...

Muzikoterapie vyhledává, zpracovává a nachází cesty k řešení problému klienta a to skrze hudbu, případně zmírňuje jeho příčiny.

Při hudebním sdělení klienta, a v celém procesu muzikoterapie, je kladen důraz na činnost muzikoterapeuta, který musí tvořené informace rozpoznávat a hledat tak v moři hudebních projevů to, co klient „říká“ o sobě a svém nitru. Tyto nalezené impulzy zachycuje a rozehrává v muzikoterapeutické změny, které směruje společně s klientem k požadovanému a předem deklarovanému cíli.

Muzikoterapie je tak terapeutický ­ rehabilitační ­ edukativní – podpůrný prostředek komunikativního charakteru, při kterém nezáleží na kvalitě hudebního projevu, tak jako v hudbě umělecké (tvořené umělci, zpěváky, hudebníky aj.), ale na vlastní ­ autentické hře prezentované jejím hráčem, chápané jako sebevyjádření jeho momentálního stavu. Proto jakákoliv hudební tvorba je považována za „správnou“. A tak se mnohdy může stát, že autentické vyjádření hudby působí jako kvalitativní umělecká improvizace.MUZIKOTERAPIE S ICT

V terapeutickém procesu muzikoterapie lze využít informační a komunikační technologie. Pokud má klient specifické tělesné či jiné postižení, pak se obvykle toto omezení projeví v neschopnosti používat klasické hudebně ­ terapeutické nástroje. Na tomto místě najdou své uplatnění i moderní ICT prostředky, které tak nahrazují běžné hudební nástroje..

Základem jsou vhodně zkombinovaná technická zařízení (počítač, senzor) s programovým vybavením, které simulují hudební nástroj. Existuje řada zajímavých počítačových programů, které je možné použít, a tak člověka s daným omezením aktivně zapojit přímo do muzikoterapeutického procesu (Koucun in Kantor a kol., 2014).VYUŽITÍ V PRAXI

Člověk se zdravotním postižením obdrží komunikační (kompenzační) pomůcku, kterou může být spínač, senzor, tlačítko aj. a touto pomůckou v kombinaci s vybraným softwarem přenáší pohyb klienta do počítače a daný software hraje např. jako buben, klavír aj.

Mezi další takto využitelné pomůcky patří např. hmatové, tlakové a ústní spínače, dotykové plochy, vibrační a dechové spínače.AEVUM o.p.s. SE ZAMĚŘUJE NA VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V PROSTŘEDÍ MUZIKOTERAPIE A NA VLASTNÍ MUZIKOTERAPII PRO INDIVIDUÁLNÍ KLIENTELU.

A KOL. Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením – výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci
a terapiích
, Olomouc: vydavatelství Univerzity Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4358-4


AAK

Spojení AAK představuje alternativní a augmentativní komunikaci. Alternativní v tomto kontextu znamenají nahrazující komunikační systém. Kdežto augmentativní, znamená rozšiřující či lépe řečeno podpůrnou komunikaci, k již existující.

Některým osobám se zdravotním postižením, omezením a po úraze je odepřena možnost komunikace mluvenou řečí. Proto je potřeba nacházet cesty ke zjednodušení jejich života a umožnit jim tak zprostředkovat výměnu informací s okolím jiným způsobem a tím i přispět k jejich začlenění do společnosti.

Máme připravený systém AAK postavený na bázi informačních technologií, muzikoterapie a hudební edukace, kdy je výuka klientům zprostředkována pro ně přijatelnou formou, pomocí neverbálních technik, kterou hudba právě je. S ní se učí ovládat vlastní komunikační prostředek (elektronickou komunikační knihu).

V SOUČASNÉ DOBĚ SE HLEDAJÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA REALIZACI. CÍLEM JE, ABY LIDÉ, KTEŘÍ BUDOU MÍT ZÁJEM SE TÍMTO ZPŮSOBEM NAUČIT KOMUNIKOVAT, MĚLI POTŘEBNÉ VYBAVENÍ ZDARMA.

KOUCUN, J. Alternativní komunikace jako prostředek vzdělávání [online]. 2010 [cit. 10-12-2014]. Dostupné z www: http://www.ceskaskola.cz/2010/10/jan-koucun-alternativni-komunikace-jako.html


CYMIS

Jednou z činností AEVUM o.p.s. je využití hudebního nástroje Cymis. Jedná se o nástroj na bázi počítače, sofistikovaného software a příslušenství. Celý systém zajišťuje přenos volního pohybu klienta s různým stupněm postižení a tím zajišťuje hru na tento nástroj.

Umožňuje tak klientům (pacientům) samostatně tvořit hudbu a tím reprodukovat své vlastní nálady a pocity. Předností Cymis je nenáročnost při ovládání. Hudební nástroj využije jedinec s minimem kinetických schopností, s různým typem a stupněm postižení.

Lze jej uplatnit v muzikoterapii k přímým formám a tak zprostředkovat klientům aktivní průběh vlastní terapie. Využití nachází při trávení volného času, tedy hrou na hudební nástroj, stejně ­ jako když zdravý člověk hraje na kytaru, klavír aj.

Nástroj Cymis obdržela Muzikoterapeutická asociace ČR darem od Japonské muzikoterapeutické asociace. V současné době probíhají přípravy pro jeho lokalizaci do českých podmínek. To však neznamená, že by již nyní nemohl být využit v praxi. Naopak se hledají zájemci, kteří by se rádi naučili na tento nástroj hrát. A pokud budou mít zájem, mohou být i aktivními účastníky ověřovacího výzkumu, který je realizován na Ústavu speciálněpedagogických studií při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, jenž vede Jan Koucun. Cílem výzkumu je porovnání výsledků v Japonsku a ČR.

Japonští tvůrci Cymisu prof. Tsutomi Masuko, Ph.D., a prof. Kenzo Akazawa, Ph.D., mají zájem zprovoznit tento unikátní nástroj v Evropě. Existuje pár zemí, kam byl tento nástroj darován a mezi nimi je i České republika, žádná jiná země však zatím nenabízí jeho vědecké ověření. Původní výzkum probíhal v Japonsku v letech 2009 až 2012.CYMIS V PRAXI

Praktickým výstupem byla ukázka tohoto nástroje v České republice v roce 2012. Ve spolupráci s Českou filharmonií, Japonskou muzikoterapeutickou asociací, Muzikoterapeutickou asociací ČR, Magistrátu hl.m. Prahy a dalšími se uskutečnil koncert japonské umělkyně Isobe Kiyoko, která v pražském Rudolfinu zahrála na Cymis Elgarovu „Salut d ́Amour“. Tato zdravotně postižená umělkyně hraje na nástroj palcem u nohy. (zdroj https://www.facebook.com/permalink.php?id=135257159864252&story_fbid=407101742679791)


NABÍZÍME VÝUKU, REALIZACI A VYUŽITÍ TOHOTO HUDEBNÍHO NÁSTROJE.

ICT

Vedlejší hospodářskou činností společnosti je poskytování služeb v oblasti informačních technologií, která je momentálně hlavním zdrojem příjmu.

V souvislosti s ICT nabízíme kvalitní servis počítačů (vč. záchrany a obnovy dat), instalace, opravy, odvirování a zabezpečení, na který je kladen hlavní důraz. Další činností je výstavba a údržba počítačových sítí, lze zajistit i dodávku nových počítačů, tiskáren a dalšího, včetně spotřebního materiálu (tonerů, inkoustů, fotopapírů). Na žádost vytvoříme webové stránky. Záleží nám na spokojenosti zákazníka, proto klademe důraz na individuální přístup, včetně tvorby cen.

Zaměřujeme se na organizace, které nejsou plátci DPH, což jsou obvykle právě neziskové organizace. Sami nejsme plátci DPH a to pro naše zákazníky znamená, že mohou ušetřit 21% z výsledné ceny zakázky. Proč? Běžné firmy poskytující počítačový servis jsou plátci DPH a tudíž k výsledné ceně za práci musí připočítávat DPH. My ne (tato výhoda neplatí pro zboží).

Navíc ceny vytváříme na základě vzájemné dohody a to k oboustranné spokojenosti.


POČÍTAČOVÁ PODPORA

Pokud máte problém s počítačem nebo potřebujete okamžitý zásah, zkonzultujte s námi váš požadavek telefonicky. Na základě toho je pak možné provést řešení on­line. Pomocí dálkového přístupu přes internet, uvidíme vaší obrazovku počítače/notebooku a tak budete sledovat celý opravný zásah. Současně budeme společně používat myš a klávesnici. Pokud bude potřeba, abyste provedli určitý úkon, opět my uvidíme, co děláte vy.

Celá tato podpora je postavena na technologii německé firmy Teamviewer. Jak detailně systém pracuje se lze dočíst na www.teamviewer.cz Jedná se o bezpečné propojení počítačů. Používáme verzi programu (viz níže), kdy musíte vědomě nahlásit přístupové údaje, abychom se mohli na váš počítač připojit. Tedy máte vždy pod kontrolou, co se děje. Vhodnost a bezpečnost TeamVieweru dokládají reference firem, které jej používají. (více zde)

Jak to funguje? Stažení programu.

Po předchozí telefonické dohodě si stáhnete program Teamviewer (pokud jej ještě nemáte). Po spuštění se objeví dvě čísla (ID a Heslo), která nám telefonicky sdělíte. Po připojení uvidí náš pracovník obrazovku vašeho počítače a provede odborný zásah.

Pro stažení klikněte na obrázek:


Tato stránka se připravuje.AEVUM o.p.s. byla založena v roce 2013 za účelem poskytování sociálních služeb a služeb v oblasti vzdělávání lidí s postižením.

Realizujeme dva hlavní projekty. Projekt AAK je zaměřen na vzdělávání lidí, kteří nekomunikují běžnou formou. Druhý projekt CYMIS nabízí výuku lidí i s těžšími formami postižení, při trávení volného času, a to pomocí hry na unikátní hudební nástroj. V souvislosti s hudebním nástrojem CYMIS proběhl v Japonsku výzkum, jehož výsledky se budou ověřovat i v ČR. Cílem je vytvořit takové předpoklady, aby život člověka s postižením byl kvalitní a smysluplný.

Pracujeme na bázi muzikoterapie a informačních technologií.
Současně poskytujeme služby v oblasti ICT, které jsou doplňkovou hospodářskou činností.
Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: AEVUM o.p.s.
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 15.7.2013
ID datové schránky: rpuvaqn
Adresa sídla: Holandská 756/17, 10100 - Praha 10
Kontaktní adresa: Vršovické nám. 2/111, 10100 - Praha 10
Spojení: +420 603 858 637
Bankovní účet: 2800454894 / 2010
01845977
Společnost je vedena u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou O 1165 ze dne 15.7.2013. (náhled)

Náš tým

Jan Koucun
statutární zástupce
aevum(at)aevum.cz

Eva Francová
asistentka, cymis
francova(at)aevum.cz

Martina Hamidová
finance, účetnictví
finance(at)aevum.cz

Petr Vich
ict, web, podpora
it(at)aevum.cz

Publikační činnost vlastní nebo ve spoluautorství:

KOUCUN, J., KANTOR, J. PREFERENCES FOR VIRTUAL MUSIC THERAPY AND THE USE OF TECHNOLOGY IN THE PRACTICE OF CZECH MUSIC THERAPISTS – A DESCRIPTIVE CROSS-SECTIONAL STUDY, Rezekne, Lotyšsko, Education. Innovation. Diversity, 2(3), 14-21 / 2021 - přímé stažení zde
KANTOR, J. a kol. Společné a rozdílné v uměleckých kreativních terapiích, 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 462 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5124-4.
KOUCUN, J. Muzikoterapie po Japonsku. Časopis Arteterapie č. 40/2016. ISSN 1214-4460 MK ČR E 14911 a dovětek, na který nebylo místo :)
KANTOR, J., KOUCUN, J. ANALYSIS OF THEORETICAL FOUNDATIONS FOR APPLICATIONS OF CREATIVE MEANS IN SPECIAL EDUCATION ON THE BASIS OF INTERDISCIPLINARY EXPERIENCES. Valencie, Španělsko: 10th International Technology, Education and Development Conference, 2016.
ISBN 978-84-608-5617-7

KANTOR, J., KOUCUN, J. MODIFICATIONS OF CYBERNETIC MUSICAL INSTRUMENT CYMIS FOR CREATIVE REHABILITATION AND MUSIC EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES. Valencie, Španělsko: 10th International Technology, Education and Development Conference, 2016.
ISBN 978-84-608-5617-7

KOUCUN, J. Recenze knihy: Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Časopis Arteterapie č. 38-39/2015
ISSN 1214-4460 MK ČR E 14911

KOUCUN, J., FRIEDLOVÁ, M., KANTOR, J. THE USE OF COMPUTERS AND NEW TECHNOLOGIES IN MUSIC EDUCATION AND MUSIC THERAPY OF INDIVIDUALS WITH PHYSICAL DISABILITIES. Madrid, Španělsko: 9th International Technology, Education and Development Conference, 2015.
ISBN 978-84-606-5763-7

KANTOR, J., DRLÍČKOVÁ, S. FRIEDLOVÁ, M., WEBER, J., KOUCUN, J., KOMZÁKOVÁ, M., KRUŽÍKOVÁ, L. Muzikoterapie a arteterapie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Opava: Slezská univerzita, 2014. ISBN 978-80-7510-095-5. - ke stažení
KANTOR, J. a kol. Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením – výzkumy, teorie a jejich využití v edukaci a terapiích. Olomouc: vydavatelství Univerzity Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4358-4
KOUCUN, J. Využití informačních technologií v muzikoterapii. Časopis Arteterapie č. 36/2014
ISSN 1214-4460 MK ČR E 14911

KOUCUN, J. Alternativní komunikace jako prostředek vzdělávání [online]. 2011 [cit. 1-10-2018].
KOUCUN, J. Jak v Magogu zaváděli 1:1 [online]. 2011 [cit. 1-10-2018].
KOUCUN, J. Jak chápu nyní muzikoterapii? Závěrečná práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011.
KOUCUN, J. Muzikoterapie jakožto podpora studenta s Downovým syndromem. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2011.Registrujte se, pokud chcete mít informace o činnostech AEVUM o.p.s.:

e-mail:
Svým přihlášením e-mailu dáváte souhlas se zasíláním informačního sdělení.Kontaktujte nás

Jméno:

E-mail:

Zpráva: